Zawnioskuj - Wyślij sms o treści WNIOSEK na numer 7257

Znaleziony temat: wzory umowy pożyczki

Wzór umowy pożyczki – jak sporządzić?

Pożyczka to popularna forma finansowania, która może pomóc w pokryciu nagłych wydatków lub realizacji planów. Jeśli zdecydujesz się na udzielenie pożyczki, ważne jest, aby sporządzić umowę, która będzie chronić zarówno pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę. W tym artykule przedstawimy Ci wzór umowy pożyczki oraz podpowiemy, jakie elementy powinna zawierać.

Wzór umowy pożyczki:

Umowa pożyczki zawarta w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

Pożyczkodawcą: [imię i nazwisko/nazwa firmy], zamieszkałym/miejscem prowadzenia działalności gospodarczej: [adres],

a

Pożyczkobiorcą: [imię i nazwisko/nazwa firmy], zamieszkałym/miejscem prowadzenia działalności gospodarczej: [adres],

§1. Przedmiot umowy

1. Pożyczkodawca udziela pożyczki w wysokości [kwota pożyczki] złotych.

2. Pożyczka zostanie udzielona na okres [okres spłaty pożyczki] miesięcy.

§2. Warunki spłaty pożyczki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty pożyczki w ratach miesięcznych w wysokości [kwota raty] złotych.

2. Pierwsza rata zostanie spłacona w terminie [data pierwszej raty], a kolejne raty będą płatne do dnia [data kolejnych rat].

3. Spłata pożyczki będzie dokonywana na rachunek bankowy pożyczkodawcy o numerze [numer rachunku bankowego].

§3. Odsetki

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty odsetek w wysokości [procent odsetek]% od kwoty pożyczki.

2. Odsetki będą naliczane od dnia udzielenia pożyczki do dnia jej całkowitej spłaty.

§4. Zabezpieczenie pożyczki

1. Pożyczka zostaje zabezpieczona wekslem in blanco o numerze [numer weksla].

2. Weksel zostaje przekazany pożyczkodawcy w dniu zawarcia umowy.

§5. Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości [procent odsetek za opóźnienie]% od kwoty zaległej.

2. Umowa pożyczki może być rozwiązana za porozumieniem stron lub w przypadku naruszenia jej postanowień przez jedną ze stron.

3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i podpisu obu stron.

4. Umowa pożyczki podlega polskiemu prawu i jurysdykcji sądów polskich.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

[Podpisy stron]

W powyższym wzorze umowy pożyczki znajdują się podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w takim dokumencie. Oczywiście, w zależności od indywidualnych potrzeb i umowy między stronami, można wprowadzić dodatkowe postanowienia.

Ważne jest, aby obie strony dokładnie zapoznały się z treścią umowy i zrozumiały jej postanowienia. W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem

Napisz komentarz do wpisu, powiedz nam czy Ci pomógł: wzory umowy pożyczki

0 0 votes
Article Rating
Doradca Bankowy

Doradca Bankowy

Napisz komentarz