Zawnioskuj - Wyślij sms o treści WNIOSEK na numer 7257

Znaleziony temat: wzór umowy pożyczki rodzinnej

Poradnik: Jak sporządzić umowę pożyczki rodzinnej?

Umowa pożyczki rodzinnej jest ważnym dokumentem, który powinien być sporządzony w sposób jasny i precyzyjny. Warto pamiętać, że choć pożyczka rodzinna może wydawać się mniej formalna niż tradycyjny kredyt, to jednak powinna być traktowana poważnie. Poniżej przedstawiamy wzór umowy pożyczki rodzinnej oraz kilka istotnych wskazówek, które warto wziąć pod uwagę.

Wzór umowy pożyczki rodzinnej:

UMOWA POŻYCZKI RODZINNEJ

Zawarta w dniu [data zawarcia umowy] pomiędzy:

[Imię i nazwisko pożyczkodawcy], zamieszkały/a [adres pożyczkodawcy], zwanym dalej „Pożyczkodawcą”,

a

[Imię i nazwisko pożyczkobiorcy], zamieszkały/a [adres pożyczkobiorcy], zwanym dalej „Pożyczkobiorcą”.

§1. Przedmiot umowy

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości [kwota pożyczki] (słownie: [kwota słownie]).

2. Pożyczka zostanie udzielona na okres [okres pożyczki], licząc od dnia zawarcia umowy.

§2. Warunki umowy

1. Pożyczka zostanie udzielona bez odsetek.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu całej pożyczonej kwoty w terminie do dnia [termin zwrotu pożyczki].

3. Zwrot pożyczki nastąpi w jednej racie.

§3. Postanowienia końcowe

1. Umowa pożyczki rodzinnej zostaje zawarta na czas oznaczony.

2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Umowa podlega polskiemu prawu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

[Imię i nazwisko pożyczkodawcy] [Imię i nazwisko pożyczkobiorcy] [Podpis pożyczkodawcy] [Podpis pożyczkobiorcy]

Ważne wskazówki:

1. Określ dokładnie warunki pożyczki: kwotę, okres spłaty, ewentualne odsetki. Im bardziej precyzyjne będą ustalenia, tym mniej miejsca na nieporozumienia.

2. Wymagaj formy pisemnej. Choć pożyczka rodzinna często jest zawierana w sposób ustny, warto zabezpieczyć się przed ewentualnymi sporami i sporządzić umowę na piśmie.

3. Wprowadź klauzulę dotyczącą zmian w umowie. Jeśli w przyszłości zdecydujecie się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian, warto ustalić, że muszą być one dokonane w formie pisemnej.

4. Zadbaj o podpisy obu stron. Podpisy pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy są ważne dla potwierdzenia zawarcia umowy i jej treści.

5. Zwróć uwagę na przepisy prawne. Przed sporządzeniem umowy warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pożyczek rodzinnych, aby uniknąć nieprawidłowości.

Podsumowanie:

Sporządzenie um

Napisz komentarz do wpisu, powiedz nam czy Ci pomógł: wzór umowy pożyczki rodzinnej

0 0 votes
Article Rating
Doradca Bankowy

Doradca Bankowy

Napisz komentarz